Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (28/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

by admin

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)

Najważniejsze wydarzenia/informacje (主要事件/信息)

Wzmocnienie rządów oddolnych

W 28 tygodniu br. (12.07.-18.07.2021) opublikowano kolejne dokumenty opracowane przez organy centralne Chin, a wskazujące kierunek kolejnych reform.

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin (中央委员会中国共产党) i Rada Państwa (stały komitet rządu – 国务院) opublikowały „Opinie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin oraz Rady Państwa w sprawie wzmocnienia modernizacji systemu rządów oddolnych i zdolności zarządzania”. Treść dokumentu o zwyczajowo zawiłym tytule koncentruje się na kwestii utworzenia i uproszczenia wzajemnych powiązań między podstawowymi organizacjami partyjnymi (osiedlowymi, rejonowymi, gminnymi, wiejskimi itp.) z odpowiednimi podstawowymi szczeblami administracyjnymi. W dokumencie oczywiście wskazana jest dominująca i przewodnia rola organizacji partyjnych w zarządzaniu na danym terenie. To na tych organizacjach spoczywa ciężar usprawniania działania terenowej administracji rządowej we wszystkich aspektach, a zwłaszcza takich jak planowanie rozwoju, sprawy socjalne, szybkie reagowanie tak na potrzeby, jak i zagrożenia społeczne.

W odniesieniu do tej ostatniej kwestii organizacje podstawowe zostają zobowiązane do organizowania wraz z podstawowymi szczeblami administracyjnymi corocznych ćwiczeń wraz ze służbami ratowniczymi i pomocniczymi.

Władze centralne oczekują, iż sukcesywnie rosnąć będzie użyteczność społeczna poszczególnych jednostek administracyjnych różnych szczebli. Administracja ta ma być do dyspozycji lokalnych społeczności. W tym celu należy usprawnić systemy demokratycznych konsultacji na szczeblu podstawowym. Na szczeblu podstawowym, który jest najbliżej ludzi i ich spraw ma postępować większa decentralizacja uprawnień i działań. Wzmocniona ma być rola komitetów wiejskich, osiedlowych/rejonowych w podejmowaniu decyzji administracyjnych, dotyczących życia ludności. Mieszkańcy mają być włączani w działania organizacji partyjnych, jak również działania administracji, by zrealizować cel: mniej działań administracyjnych (odgórnych), więcej udziału społeczności w tym co się dzieje na danym terenie, w rozwiazywaniu wszelkich jej problemów. Siłą wiodącą umożliwiającą przeprowadzenie tych zmian mają być organizacje partyjne.

Dokument KC i Rady Państwa podkreśla znaczenie podstawowych struktur (partyjnych i administracyjnych w bliskiej współpracy ze społecznościami), które tak dobrze zdały egzamin w okresie epidemii (lockdownu) oraz podczas prowadzenia akcji powszechnego testowania i szczepień. Sukces w tych obszarach Chiny zawdzięczają głównie tym strukturom podstawowym. Nie można zaprzepaścić tego doświadczenia.

Reforma handlu zagranicznego

Biuro Informacyjne Rady Państwa (国务院新闻办公) poinformowało także o przyjęciu wspólnego dokumentu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (中央委员会中国共产党) i Rady Państwa (国务院) pod tytułem „Opinie w sprawie przyspieszenia rozwoju nowych form i sposobów handlu zagranicznego”.

KC i Rada Państwa doszły do wniosku, iż zmieniająca się sytuacja w handlu międzynarodowym, zmiany obserwowane w globalnej gospodarce skłaniają do zweryfikowania dotychczasowego modelu chińskiego handlu zagranicznego i reformy jego funkcjonowania. Założone w dokumencie zmiany i cele mają zostać osiągnięte do 2025 roku. To ostateczny termin transformacji dzisiejszego modelu handlu zagranicznego, optymalizacji jego struktur, utworzenia nowych powiazań z parkami przemysłowymi, reorganizacji łańcuchów dostaw. Do 2035 roku handel zagraniczny Chin ma odgrywać w całej narodowej gospodarce państwa zdecydowaną rolę lidera innowacji, ale zarazem liberalizacji w obszarze zasad. O alokacji źródeł dla handlu zagranicznego decydować będzie rynek. Organizacje rządowe mają zachęcać uczestników tego rynku do większego wykorzystywania w swej działalności nowych technologii i narzędzi bazujących na nowych technologiach. Tradycyjne formy handlu zagranicznego zostana przekształcone w bardziej wyspecjalizowane i wyrafinowane.

Promowana będzie integracja działań w danym sektorze. Zoptymalizowany zostanie system informacji, gromadzenia danych, ochrony praw autorskich i własności. Zapewnione zostaną warunki dla uczciwej konkurencji między firmami działającymi w tym samym sektorze handlu zagranicznego. Współpraca pomiędzy krajowymi firmami handlu zagranicznego a podmiotami zagranicznymi nabierze bardziej otwartego charakteru, również w zakresie wzajemnych inwestycji. Do 2025 roku chińskie firmy handlu zagranicznego mają w swojej działalności opierać się głównie na cyfryzacji, technologii sztucznej inteligencji (AI), m.in. celem łączenia rozproszonych zamówień od wielu odbiorców na rzecz ich zwiększenia i poszerzenia kanałów zamówień. Rozwinięte zostaną nowe formy wystaw i promocji on line, zakupów/transakcji internetowych, crowdfundingu dla wszelakich produktów, marketingu bazującego na technologiach Big Data, itp. Zostanie stworzony zintegrowany system online/offline pozwalający łączyć potrzeby firm handlowych krajowych i zagranicznych. Firmy handlowe zostana zintegrowane z łańcuchami dostaw producentów.

Nastąpi dalsze usprawnienie handlu internetowego w obszarze eksportu B2B. Będą tworzone specjalne, kompleksowe, pilotażowe strefy rozwoju nowych form tego rodzaju handlu.

Firmy handlu zagranicznego zachęcane będą do współpracy z krajowymi i zagranicznymi firmami logistycznymi, operatorami centrów logistycznych za granicą. Będą one zachęcane jednocześnie do praktykowania systemu współpracy w modelu BOT (Concessions Build-Operate-Transfer), przy zróżnicowanej formie finansowania takich projektów. Do 2025 roku powstanie ok. 100 firm, które będą łączyć wszystkie wyżej wymienione funkcje prowadząc handel zagraniczny z uwzględnieniem logistyki i gospodarki magazynowej poza granicami Chin.

Usprawniona zostanie sieć powiązań chińskich spółek handlu zagranicznego ze światowym rynkiem, transportem, logistyką.

Będą tworzone nowe kanały transportu i sprzedaży promujące chińskie marki.

Duży nacisk położony zostanie na tworzenie magazynów poza terytorium Chin, w państwach trzecich. Magazyny te skrócą łańcuchy dostaw, a narzędziem pomocniczym będzie tu cyfryzacja i technologie Big Data.

Równolegle zwiększana będzie zgodność krajowych i międzynarodowych standardów produkcji oraz jakości towarów.

Celem reformowania tradycyjnych firm handlu zagranicznego, które w szerszym zakresie zaangażowane zostaną w proces cyfryzacji, korzystać będą z technologii Big Data, AI, przechowywania i analizy zbieranych danych, czy technologii VR, jest m.in. możliwość personalizacji i indywidualizacji realizowanych zamówień.

Do roku 2025 utworzonych zostanie co najmniej 10 zintegrowanych rynków krajowych i zagranicznych, których obroty będą wynosić ponad 100 mld RMB (~59.994 mld PLN). Znaczący udział w tych obrotach maja brać towary sygnowane rozpoznawalnymi chińskimi markami.

Usprawnione zostaną systemy pozyskiwania towarów przez firmy handlowe. Zwiększona zostanie swoboda funkcjonowania stref wolnego handlu, w tym bankowości offshore.

Dla zapewnienia powodzenia projektu stworzony zostanie celowy, dogodny system podatkowy dla firm handlu zagranicznego, powstaną fundusze kredytów dla eksporterów, tak bankowe jak i poza bankowe, w których udział brać będą firmy państwowe i prywatne.

Chiński eksport ma stać się konkurencyjny nie cenowo, a systemowo.


Koronawirus – SARS-CoV-2 (冠状病毒疾病)
Chiny No.1 w eksporcie szczepionek

Według oficjalnych statystyk, w pierwszej połowie br. Chiny stały się największym eksporterem szczepionek przeciw Covid-19 na świecie. Dostarczyły one ponad 500 mln dawek do 112 krajów. To 1/6 całej światowej produkcji tych szczepionek.

Chiński eksport szczepionkowy przewyższył dostawy wszystkich innych krajów produkujących te szczepionki razem wziętych.

Aktualne moce produkcyjne chińskich fabryk farmaceutycznych to 5 mld szczepionek rocznie.

1.402 mld zaszczepionych

Na dzień 13 lipca br. co najmniej 1 dawką szczepionki zaszczepionych 1.402 mld osób. To liczba niemal równa całej populacji Chin. Szczepienia przeprowadzono w rekordowym czasie trzech i pól miesiąca (od 27 marca do 13 lipca).


Ekonomia /Biznes (经济/生意)
PKB w II kw. 2021

Według danych Krajowego Biura Statystycznego (国家统计局) wzrost PKB Chin w II kwartale br. wyniósł 7.9% r/r, (w I kw. osiągnął poziom 18.3% przez wzgląd na słabą bazę 2020 roku).

Średnia dla obu kwartałów to 12.7% r/r.

W pierwszym półroczu br.:

  • produkcja przemysłowa wzrosła o 15.9% r/r. Średnia z dwóch lat to 7.0%. W czerwcu wzrost wyniósł 8.3% r/r. W maju było to 8.8%, a w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku aż 35.1%;

  • produkcja rolnicza zwiększyła się o 3.6%. Zbiory zbóż z letnich żniw wyniosły 145.82 mln ton – wzrost o 2.1% r/r. Na rynek trafiło więcej wieprzowiny, wołowiny, baraniny i drobiu (42.91 mln ton – wzrost o 23% r/r). Samej wieprzowiny było więcej o 35.9% niż w zeszłym roku;
  • sektor usług urósł o 11.96%, pamiętać trzeba jednak, że w I kw. wzrost wynosił 15.6%, a w II kw. 8.3% r/r;
  • sprzedaż detaliczna za pierwszych 6 miesięcy br. wzrosła o 23.0% r/r, w czerwcu wzrosła o 12.1% r/r, w marcu było to 34.2% r/r;

  • inwestycje w środki trwałe miały w minionym półroczu tendencję malejącą, w okresie pierwszych 6 m-cy br. wzrosły o 12.6% r/r, gdy w I kw. wzrost wynosił 25.6% r/r;
  • handel zagraniczny w I półroczu 2021 wzrósł o 27.1% w porównaniu z zeszłym rokiem. Export wzrósł o 28.1%, a import o 25.9% r/r.;
  • ceny konsumenckie (CPI) nieznacznie wzrosły w omawianym okresie – o 0.5%, natomiast wzrost cen producentów (PPI) utrzymuje się na wysokim poziomie 5.1%;

 

  • poziom bezrobocia liczony w miastach generalnie utrzymuje się na niezmienionym poziomie od 5.0% do 5.2%. Niebezpiecznie rośnie liczba bezrobotnych w wieku 16-24 lata. Tu bez pracy pozostaje 15.4% osób. Jednocześnie w grupie wiekowej 25-59 bezrobotnych jest 4.2% osób. Średnio w tygodniu I półrocza br. zatrudnieni przepracowali 47.6 godzin. W tym okresie zarejestrowano 182.33 mln robotników migrujących;
  • średni dochód rozporządzalny na jednego mieszkańca Chin wyniósł 17,642 RMB (~10,582 PLN). Wzrost o 12.6% r/r. Ale powiększyła się różnica w dochodach mieszkańców wsi (9,248 RMB; ~5,547 PLN) i miast (24,125 RMB; ~14,471 PLN).

Dane pozwalają dostrzec wiele czynników mówiących o stabilności, ale też i takie, które mówią o trwającej niepewności. Gospodarka chińska odbudowuje się nierównomiernie. Nadal potrzebne są wysiłki na rzecz konsolidacji tych czynników, które doprowadzają do stabilnego ożywienia gospodarczego.

Handel zagraniczny

W czerwcu br. eksport liczony w RMB wzrósł o 20.2% w porównaniu z rokiem poprzednim (w maju o 18.1%), a import o 24.2% r/r (w maju o 18.1%). Eksport liczony w dolarach amerykańskich wzrósł o 32.2% r/r (w maju o 27.9%), import zaś o 36.7% r/r (w maju było to 51.1% w górę). Obserwowane ostatnio spowolnienie w handlu zagranicznym ma swoje źródło w rosnących mocno cenach surowców.

Chiny w handlu zagranicznym sa nieustannie na plusie. Dodatni bilans handlowy w czerwcu wyniósł 51.53 mld US$ (~ 200.173 mld PLN) i zwiększył się w stosunku do maja (było to wówczas 45.54 mld US$, czyli ok. 176.906 mld PLN). Dodatni bilans handlowy utrzymuje się w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. W czerwcu wyniósł on 32.58 mld US$ (~ 126.563 mld PLN), gdy w maju było to 31.78 mld US$ (~123.454 mld PLN).

Znakomicie przedstawiają się dane handlu zagranicznego Chin za I półrocze br. Liczony w chińskiej walucie (RMB) wzrósł o 27.1% r/r. Obroty w chińskim handlu zagranicznym rosną od 13 miesięcy z rzędu. W pierwszych 6 miesiącach br. chiński eksport wzrósł o 28.1% r/r, a import o 25.9% r/r.

Według informacji Generalnej Administracji Ceł (国海关总署) handel zagraniczny Chin w pierwszym półroczu br. charakteryzował się m.in. tym, że:

  • rosła wielkość obrotów z trzema najważniejszymi partnerami handlowymi (kraje Azji Południowo – Wschodniej ASEAN,

 » Czytaj dalej

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

Leave a Comment